.
.

❅شڪ ندارم . ❅شاه بیتِ . ❅شعرهایم می‌شوی

❅شڪ ندارم . ❅شاه بیتِ . ❅شعرهایم می‌شوی

❅شڪ ندارم ...
❅شاه بیتِ ...
❅شعرهایم می‌شوی ...
❅بس ڪہ با ...
❅روح و روانم ...
❅خوب بازی می‌ڪنی..!

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید