A ɱ ίર
A ɱ ίર

“پناه” می برم “به انسانیت” از عیبی که

“پناه” می برم “به انسانیت”

از عیبی که

“امروز” در خود می بینم

و

“دیروز”

دیگران را بخاطر

همان عیب

ملامت کرده ام

محتاط باشیم در “سرزنش” و “قضاوت کردن دیگران”

وقتی

نه از “دیروز کسی” خبر داریم

و نه از “فردای خودمان”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید