تو امتحان شهری سرهنگه کنار یه پارک کوچیک محله به دختره

تو امتحان شهری سرهنگه کنار یه پارک کوچیک محله به دختره گفت پارک کن.
بعد به دختره گفت :حالا اسم این پارک چی بود؟
دختره یه نگاهی به پارک انداخت و گفت من چه میدونم من بچه این محل نیستم.
اخرین نفری که سرهنگه رو دیده میگه داشته زوزه میکشیده میرفته طرف مرز😂
🎭 @

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید