A ɱ ίર
A ɱ ίર

حالا دیگر وقت فکر کردن به چیزهایی که با خودت

حالا دیگر وقت فکر کردن
به چیزهایی که با خودت نیاورده ای نیست،
به این فکر باش که با آنچه داری چه میتوانی بکنی....

سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید