نرگه ای
شیطونشیطون
نرگه ای

ساعت 8شب یک نفر بر اثر تیر تفنگ توسط دوفرد به

ساعت 8شب یک نفر بر اثر تیر تفنگ توسط دوفرد به قتل رسید ...واقعا چه اختلافی بین این ها بوده که منجر به قتل یکی از طرفین توسط طرف دیگه شد...ایا حل شدنی نبود ایا مشکلشون مالی بود یا ناموسی ..البته هرکدام از این مشکلات یه بهانه هست وگرنه زمینه ساز یه قتل نیست انسان میتوند هر مشکلی را حل کند کافه گذشت .صبور .منطق .داشته باشند بهترین ثروت انسان عقل .فکر انسان هست هر کسی به درستی استفاده کند هیچ وقت هیچ اختلافی به قتل و خونریزی ختم نمیشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید