مهرانه
آروم و عادیآروم و عادی
مهرانه

اطلاعات مهم برای سرمایه گذارن: سود ناخالص یا درآمد های اصلی؟

 لینک

اطلاعات مهم برای سرمایه گذارن: سود ناخالص یا درآمد های اصلی؟
Oct 9, 2019
مدیریت درآمد، تصویری از شرایط اقتصادی شرکت را ارائه می دهد که متفاوت از تصویر حقیقی است. ادبیات پیشین بر سه مکانیسم مدیریت درآمد تمرکز داشته اند که شامل مدیریت اقلام تعهدی[1] (هیلی، 1985؛ جونز، 1991؛ مک نیکولز و ویلسون، 1988)، مدیریت فعالیت های حقیقی (بوشی، 1998؛ دیشو و اسلوان، 1991؛ گانی، 2010؛ رویشودهری، 2006) و تغییر طبقه بندی (فان و همکاران، 2010؛ ها و همکاران، 2011؛ مکوای، 2006).

سود ناخالص، تغییر طبقه بندی، دستکاری و تغییر طبقه بندی اطلاعات سود، هزینه های عملیاتی، تحقیق و توسعه، SG&A

نظرات برای این پست غیر فعال است