㋡
مو قشنگمو قشنگ

چارتا احمق مث خودتون بازنشرتون میکنن دال بر حقانیت *صشری

چارتا احمق مث خودتون بازنشرتون میکنن
دال بر حقانیت *صشری که گفتید نیست ... : )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید