㋡
مو قشنگمو قشنگ

فقط ادمایی که براشون مهمی میتونن وقتی ساکتی صداتو بشنون

فقط ادمایی که براشون مهمی میتونن وقتی ساکتی صداتو بشنون

مشاهده همه ی 4 نظر