هر چیزی که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت را بپذیرد،

هر چیزی که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت را بپذیرد،

هر چیزی که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت را بپذیرد، به آن متغیر می گویند. بنا به تعریف دیگر، متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود

متغیر مستقل: منظور از مستقل، متغیرهایی است که بر دیگر متغیرها اثر می گذارند. متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد.

متغیر وابسته: متغیرهایی هستند که متاثر از متغیرهایی دیگرند.

متغیر کنترل: متغیرهایی است که چند متغیر دیگر را تحت کنترل دارند

یعنی دوست داشتن عشق علاقه ربطی به سن نداره یا شایدم من اشتباه میکنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید