.
.

من عاشق موهاشم{😊} عاشق حرف زدنشم{💋💋عاشق خندیدنشم{😻👄}


من عاشق موهاشم{😊}
عاشق حرف زدنشم{💋💋عاشق خندیدنشم{😻👄}
عاشق صداشم{😻💦}
وقتی خوش حالِ عاشقشم{🙊💋}
وقتی خوش حال نی عاشقشم{😌}
وقتی صدام میکنه{👌🏻}
وقتی باهمیم{😸🍃}
وقتی باهم نیستیم{😪❤️}
من عاشقش نیستم{🙄}
من روانیشم💘‎‌ ‌‌‌‌‌‌‎ ‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌┄┄┅┅✿❀💓❀✿┅┅┄┄
‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌┄┄┅┅✿❀💓❀✿┅┅┄┄

نظرات برای این پست غیر فعال است