شعر درباره علم از حافظ نه من ز بی عملی

شعر درباره علم از حافظ نه من ز بی عملی

شعر درباره علم از حافظ
نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس
ملالت علما هم ز علم بی عمل است

علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد
ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد

حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه
هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود

دفتر دانش ما جمله بشویید به می
که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس

مباش غره به علم و عمل، فقیه! مدام
که هیچکس ز قضای خدای جان نبرد

هر دانشی که در دل دفتر نیامده‌ست
دارد چو آب خامه تو بر سر زبان

دوست عزیز ما هم زمان دانشگاه سختی کشیدیم سال 1380 دانشجو بودم تهران این دولت دوست داره خواهر و برادر گلم
ادامه تحصیل ندین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید