همسرم تو پادشاه حاکمه قلب منی......
متعحبمتعحب
همسرم تو پادشاه حاکمه قلب منی......

تقدیم به همسرم جانان جانم کیه کیه منم

تقدیم به همسرم جانان جانم کیه کیه منم

تقدیم به همسرم جانان جانم

کیه کیه منم تهی کسی نیست منمو توییم
چشت تو چشت وصله وصلیم وقتشه همو بغل کنیم
چی شد دلت خواست منم دلم خواست
نازنینم نازنینم تو دلت یه دریاست
له له له بیا تو بغلم فوری له له له کسی نیست منمو توییم
له له له وای همدمم شدی له له له میشه منو بغل کنی

بذار گلم خودمو فدات کنم بچرخ دورم تو شدی ماله خودم
از گذشتت نمیخوام بپرسم نازنین بینمون هرچی بشه منو تو ماله همیم
له له له بیا تو بغلم فوری له له له کسی نیست منمو توییم
له له له وای همدمم شدی له له له میشه منو بغل کنی

میدونم حساسی نازی نازی من وجودمو میذارم تا بمونی راضی
دوست دارم نازنین وقتی موهاتو میبندی وای چه رقصی تو کی هستی
له له له بیا تو بغلم فوری له له له کسی نیست منمو توییم
له له له وای همدمم شدی له له له میشه منو بغل کنی

کیه کیه منم تهی نازنین نازنین میکنم هی نگاه بهت نازنین نازنین
عاشق عشق پاکت نازنین نازنین بغلت تکیه گاهمه نازنین نازنین قربونه شکل ماهت
له له له بیا تو بغلم فوری له له له کسی نیست منمو توییم
له له له وای همدمم شدی له له له میشه منو بغل کنی هو بیا

له له له میمونیم منو تو باهم نازنین میدونی که هواتو دارم له له له
تو فقط بخند واسم نازنین رفتارات همه باحالن

مشاهده همه ی 1 نظر