🔴کنایه سنگین کارشناس سمت خدا به جهانگیری: ‼️معاون

🔴کنایه سنگین کارشناس سمت خدا به جهانگیری:

‼️معاون اول رئیس جمهور گفته ما امسال دیگه دست تو جیب مردم نمیکنیم! اگه واقعا چیزی می‌بینید تو جیب مردم هست، مدیونید اگه برندارید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید