🔴 پخش خبر #دروغ فیلترینگ تلگرام توسط تیم عملیات روانی وزیر

🔴 پخش خبر #دروغ فیلترینگ تلگرام توسط تیم عملیات روانی وزیر

🔴 پخش خبر فیلترینگ تلگرام توسط تیم عملیات روانی وزیر ارتباطات جهت عدم انعکاس تخلفات گسترده وی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید