خزان
عاشقعاشق
خزان

تهرانیه به زنجانیه میگه.شما چه گلی تو شهرتون زیاده؟؟؟زنجانیه میگه شمشاد.تهرانی

تهرانیه به زنجانیه میگه..شما چه گلی تو شهرتون زیاده؟؟؟زنجانیه میگه شمشاد...تهرانی میگه ما با اون کونمونو پاک میکنیم
به اصفهانیه میگه شما چه گلی دارین؟؟گفت نرگس...تهرانیه میگه ما با این کونمونو پاک میکنیم...
به مازندرانی میگه شما چطور؟؟؟؟؟؟مازندرانیه گفت گزنه...اسا موس دارنی شه موسه پاک هاکن....

مشاهده همه ی 36 نظر