کهنه شراب (خداحافظ همگی ، بد بودم ولی حلالم کنید ...)
کهنه شراب (خداحافظ همگی ، بد بودم ولی حلالم کنید ...)

یه سوال که جواب دادن بهش کار هر کسی نی

یه سوال که جواب دادن بهش کار هر کسی نی

اگه کسی به رنگای تیره کشش داره
آیا تاریکی درونش داره که به سمتش میره یا بهش نیاز داره ؟

(کهنه شراب)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید