ـواسهـ دلـ خودمـ
مهربونمهربون
ـواسهـ دلـ خودمـ

⭕️ اروپاییها اینگونه پیشرفت کردند. 🔺 قربانیان قحطی،‌

⭕️ اروپاییها اینگونه پیشرفت کردند. 🔺 قربانیان قحطی،‌

⭕️ اروپاییها اینگونه پیشرفت کردند...

🔺 قربانیان قحطی،‌ احتمالا سال ۱۸۹۹، هندوستان

🔸این بلایی است که انگلیس سر هندی ها آورد. در طول یک قرن هندوستان را تبدیل به مزرعه کشت پنبه برای صنعت نساجی خودش کرد..

🔸بعد از جنگ داخلی آمریکا قیمت پنبه کاهش پیدا کرد و کشاورزانی که پیشتر محصولات غذایی کشت می کردند حالا فقط پنبه بی ارزش داشتند. کمبود غذا و غله و حبوبات در هند باعث شد قیمت ها سر به آسمان بکشد.

🔸غذا بود ولی کم بود و مردم پول نداشتند بخرند.. بیش از ۱۹ میلیون نفر در هندوستان در دهه ۱۸۹۰ مردند.

🔸حالم از این صنعتی سازی تان بهم می خورد. شما زالوها به کمک توپ و تفگنتان و استثمار حومه های جهانی است که امروز اینجا ایستاده اید.

🔸مستشار انگلیسی را نگاه کنید چه طور کنار کودکان رو به موت عکس یادگاری گرفته است: با لبخندی بر لب، با کلاهی بر سر و کت و کراواتی که انگار مجلس عروسی مادرش است..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید