(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

دنیا به "شایستگی هایت" پاسخ میدهد نه به "

دنیا به "شایستگی هایت" پاسخ میدهد نه به "

دنیا
به "شایستگی هایت"
پاسخ میدهد نه به " آرزوهایت "
پس شایسته ی آرزوهایت باش...

چه بسیار انسانها
دیدم تنشان "لباس" نبود...!

و چه بسیار لباسها
دیدم که درونش "انسانی" نبود!

به هر کس"نیکی" کنی
او را "ساخته ای"
و به هر کس"بدی" کنی
به او "باخته ای"
پس بیا بسازیم و نبازیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید