فرهاد
فرهاد

این در به روی غیر تو پیوسته بسته باد

این در به روی غیر تو پیوسته بسته باد

این در به روی غیر تو پیوسته بسته باد...

مشاهده همه ی 1 نظر
niloofar
تهران
18 پست
niloofar-z
niloofar-z
niloofar : اي آن که دل به ابروي پيوسته بسته اي
غافل مشو که در ته طاق شکسته اي
اي زلف يار اينقدر از ما کناره چيست؟
ما دلشکسته ايم و تو هم دلشکسته اي