شیطونشیطون
@radvin-

یادته گفتی من نباشم چکار میکنی؟ منم جواب دادم فراموش

یادته گفتی من نباشم چکار میکنی؟
منم جواب دادم فراموش میکنم همه چیز رو...
حالا تو نیستی...
و من..
چیزی شبیه زندگی کردن را فراموش کرده ام ...

دلــدادگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید