شیطونشیطون
@radvin-

محبوبِ من باش و چیزی نگو ! با من

محبوبِ من باش
و چیزی نگو !
با من
سخن از قانونی بودنِ عشقم نگو !
عشقِ من به تو قانونی است ...
خود ، آن را نوشته‌ام
و خود ، اجرایش می‌کنم ...
تو تنها باید بخوابی چون گلی میانِ بازوانم
و بگذاری من فرمان دهم ...
محبوبم ؛
وظیفه تو این است
عشقِ من باقی بمانی ...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید