شیطونشیطون
@radvin-

پرسید: "چرا همیشه میگى مراقب خودت باش؟ چرا نمیگى دوسِت

پرسید: "چرا همیشه میگى مراقب خودت باش؟
چرا نمیگى دوسِت دارم؟"
گفتم:
" اون عشقى كه توی مراقب خودت باش هست،
توی دوسِت دارم نیست.
مراقب خودت باش یعنى نذار آسیبى بهت برسه
كه اون آسیب به من هم سرایت كنه،
ولى دوسِت دارم یه ابراز علاقه ست"

تبسـ ــم پاییــ ـز
مشاهده همه ی 177 نظر