شیطونشیطون
@radvin-

بـــــه چـــ ــه بهانـــــه ای می خواهــ ـــی ,

بـــــه چـــ ــه بهانـــــه ای می خواهــ ـــی ,

" مـــــن " را فرامــ ـــوش کنـــــی ؟...

آن هـــــم درســ ـــت زمانـــــی کـــ ــه ,

مـــــن بـــ ــا هـــــر بهانـــــه ای ...

تـــــو را بـــ ــه یـــــاد مــ ـــی آورم....

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید