شیطونشیطون
@radvin-

من اسمِ تمام بی قراری هایم را عشق گذاشتم. و

من اسمِ تمام بی قراری هایم را عشق گذاشتم...
و تو تمام بی تفاوتی هایت را پشتِ یک جمله پنهان کردی....
"به نفعِ خودت بود"

(:

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید