شیطونشیطون
@radvin-

نه اینکه دلم نخواهد. نه. گاهی آنقدر خسته ام

نه اینکه دلم نخواهد...
نه...
گاهی آنقدر خسته ام...
که از ادامه ی مسیر باز میمانم ...
دلم یک خوابِ سنگین میخواهد...
همین شانه ی خالی جاده...!

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید