...ℳaЯყaℳ...
لوسلوس
...ℳaЯყaℳ...

می‌روم،امانمی‌پرسم زخويش ره كجا؟منزل كجا؟مقصودچيست؟ بوسه می‌بخشم،ولی خودغافلم

می‌روم،امانمی‌پرسم زخويش ره كجا؟منزل كجا؟مقصودچيست؟ بوسه می‌بخشم،ولی خودغافلم

می‌روم،امانمی‌پرسم زخويش
ره كجا؟منزل كجا؟مقصودچيست؟
بوسه می‌بخشم،ولی خودغافلم
كاين دل ديوانه
رامعبودكيست؟
آه،آری،اين منم،اماچه سود
اوكه درمن بود،ديگرنيست،نيست...

نظرات برای این پست غیر فعال است