شیطونشیطون
@radvin-

نمیدانم نهان از من، چه نیکی کرده ای با "دل".؟

نمیدانم نهان از من،
چه نیکی کرده ای با "دل"....؟

که چون غافل شوم از او،
دوان سوی "تو" می آید

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید