شیطونشیطون
@radvin-

‏این توانایی رو از كجا میارید كه وقتی تقصیره شماست؛

‏این توانایی رو از كجا میارید كه وقتی تقصیره شماست؛
‏یه جوری همه چیو برمیگردونید
‏ كه تقصیر ما بشه..

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید