شیطونشیطون
@radvin-

پرسیدی: چگونه دوستت دارم؟ گفتم: کبوتری عاشقم

پرسیدی:
چگونه دوستت دارم؟
گفتم:
کبوتری عاشقم
که برخورد گلوله ای به سینه ام
تا مرگ بیشتر از چند ثانیه طول نمی کشد،
آن چند ثانیه را به تو فکر خواهم کرد.

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید