Radvin
شیطونشیطون
Radvin

از یک جایی به بعد. آدم یک چیز بیشتر دلش

از یک جایی به بعد...
آدم یک چیز بیشتر دلش نمی‌خواهد ...
این که ولش کنند راحت باشد؛..
حتی از این هم بهتر،..
جوری رفتار کنند که انگار مرده‌ی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید