شیطونشیطون
@radvin-

از یک جایی به بعد. آدم یک چیز بیشتر دلش

از یک جایی به بعد...
آدم یک چیز بیشتر دلش نمی‌خواهد ...
این که ولش کنند راحت باشد؛..
حتی از این هم بهتر،..
جوری رفتار کنند که انگار مرده‌ی!

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید