کهنه شراب (خداحافظ همگی ، بد بودم ولی حلالم کنید ...)
کهنه شراب (خداحافظ همگی ، بد بودم ولی حلالم کنید ...)

چند بار باید عطر زنونه به پیرهنم بزنم تا تو یه

چند بار باید عطر زنونه به پیرهنم بزنم تا تو یه بارم که شده از روی حسادت حالمو بپرسی ...!

(دیالوگ ویرایش شده)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید