شیطونشیطون
@radvin-

گاهی تنها چیزی که. مرا به زندگی پیوند می‌دهد

گاهی تنها چیزی که...
مرا به زندگی پیوند می‌دهد...
فراموشی دنیاست...
یک فنجان چای..
نسیمی آفتاب زده...
و یک موسیقی آرام..
چیزی شبیه صدای تو...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید