Radvin
شیطونشیطون
Radvin

دور نباش در این دنیاے کوچک؛. در این

دور
نباش
در این دنیاے کوچک؛...
در این آغوش دنج؛...
نزدیک تر باش،از روح بہ جان،..
نزدیک تر باش،از جان بہ تن،..
نزدیک تر باش،از تن بہ من...
تو،خود من باش...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید