شیطونشیطون
@radvin-

دور نباش در این دنیاے کوچک؛. در این

دور
نباش
در این دنیاے کوچک؛...
در این آغوش دنج؛...
نزدیک تر باش،از روح بہ جان،..
نزدیک تر باش،از جان بہ تن،..
نزدیک تر باش،از تن بہ من...
تو،خود من باش...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید