شیطونشیطون
@radvin-

قمار تلخی عشقم تو دستم برگه ای سر نیست

قمار تلخی عشقم
تو دستم برگه ای سر نیست ...

ولی پا بند این میزم
بشین این دست آخر نیست ... : ) ❤

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید