رهــــ Rムみムـــــا
لوسلوس
رهــــ Rムみムـــــا

دلشکستن خیلی سختــہ ولی اگــہ عزیز ترین

دلشکستن خیلی سختــہ

ولی اگــہ عزیز ترین کست

دلتــو بشکنــہ

جورے میشکنـہ که

با هـــزار بنــدم نمیشــہ

بــہ هم چسبــوند....

sSINGLESs2
مشاهده همه ی 2 نظر