شیطونشیطون
@radvin-

ساده ترین کار جهان این است که خودت باشی و

ساده ترین کار جهان
این است که خودت باشی و
دشوارترین کار جهان
این است که
کسی باشی که دیگران میخواهند !!... ^_-

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید