Parastesh
ناراحتناراحت
Parastesh

برای خنده هایتان همه هستند اگه شانه برای اشکهایتان

برای خنده هایتان همه هستند
اگه شانه برای اشکهایتان دارید، خوشبختید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید