شیطونشیطون
@radvin-

پرسید کسی علت شاعر شدنم را ؛ گفتم

پرسید کسی علت شاعر شدنم را ؛

گفتم که «تــو» رفتی و

قلم جای تو آمد !!... ❤

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید