حوریا
حوریا

آدما وقتی از هم شاکین میان پیش تو

آدما وقتی از هم شاکین میان پیش تو

آدما وقتی از هم شاکین میان پیش تو

ولی قتایی که از خودت گله دارن کجا برن؟؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید