شیطونشیطون
@radvin-

‌گرما یعنی نفس های «تــو» . . . دست های

‌گرما یعنی نفس های «تــو» . . .
دست های «تـو» . . .
آغوش «تـو» . . .
من به خورشید ایمان ندارم !... ❤

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید