شیطونشیطون
@radvin-

گران تمام شدی برایم ! بعد از تو هر

گران تمام شدی برایم !
بعد از تو
هر بودنی
تنهاترم کرد ...
بعد از تو
کنار هرکسی که تو نبود ؛
دچار شدم به تنهایی ،
یک تنهائی دونفره !...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید