شیطونشیطون
@radvin-

باران باشد تو باشی یک خیابانِ بی انتها باشد

باران باشد
تو باشی
یک خیابانِ بی انتها باشد...
به دنیا میگویم:
خداحافظ!

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید