شیطونشیطون
@radvin-

آرزو می کنم این شب ها مستجاب نشود ؛

آرزو می کنم این شب ها
مستجاب نشود ؛
دعای کسی که تو را طلب کند ...!

: ) :

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید