شیطونشیطون
@radvin-

می‌دانم که وارد یک خواب شده‌ام و. تاریکی مثل یک

می‌دانم که وارد یک خواب شده‌ام و...
تاریکی مثل یک کشتی...
آرام آرام در من...
پهلو گرفته است....

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید