شیطونشیطون
@radvin-

اتاقی در من است که سال‌هاست. روبروی خودش نشسته است

اتاقی در من است که سال‌هاست..
روبروی خودش نشسته است..
از دیواری به دیوار دیگرش نگاه می کند....

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید