Radvin
شیطونشیطون
Radvin

صدایت کردم . گفتی ؛ "جانم" . و من

صدایت کردم ..
گفتی ؛ "جانم" ...
و من نمی دانم با این صد سالی که به عمرم اضافه شده
چه کنم ؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید