شیطونشیطون
@radvin-

صدایت کردم . گفتی ؛ "جانم" . و من

صدایت کردم ..
گفتی ؛ "جانم" ...
و من نمی دانم با این صد سالی که به عمرم اضافه شده
چه کنم ؟!

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید