شیطونشیطون
@radvin-

ادامه می دهم خواستنت را .! فردا یا

ادامه می دهم
خواستنت را ...!
فردا
یا
جای من
در آغوش توست ...
یا
جا می ماند
جای آغوشت
روی آغوشم !!... : ) ❤

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید