شیطونشیطون
@radvin-

آن کسی که میتواند پوچی و بیمعنایی را تاب آورد

آن کسی که میتواند
پوچی و بیمعنایی را تاب آورد و بیان کند...
نشان میدهد که معنا را در..
درون برهوت بی‌معنایی خود تجربه میکند.

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید