Radvin
شیطونشیطون
Radvin

آن کسی که میتواند پوچی و بیمعنایی را تاب آورد

آن کسی که میتواند
پوچی و بیمعنایی را تاب آورد و بیان کند...
نشان میدهد که معنا را در..
درون برهوت بی‌معنایی خود تجربه میکند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید