شیطونشیطون
@radvin-

زندگی کمی دیوانگی می‌خواست اما ما زیادی دیوانه شدیم؛

زندگی کمی دیوانگی می‌خواست
اما ما زیادی دیوانه شدیم؛
دیوانه که باشی
خودت هم نخندی
زخم‌هایت می‌خندند...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید