شیطونشیطون
@radvin-

هر شب تو را از دورترین فاصله ها ،

هر شب تو را
از دورترین فاصله ها ،
خیال آغوشت را به آغوش می کشم ؛
و لب هایم را بر لب هایت می گذارم ؛
و بوسه بوسه از با تو بودن در کنارم ،
رویای عاشقانه ای می سازم، دیدنی ...
به تصویر کشیدنی، در آغوش گرفتنی ...
من حتی ، خیال آغوشت را به غیر از تو به هیچ خیال خامی نخواهم داد ... ❤

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید